Пользовательское соглашение

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір , у якому фізична особа підприємець Палкіна Аліна Володимирівна (надалі – Виконавець) з однієї сторони і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Користувач) з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, у тому числі за допомогою інтернет ресурсу, розміщеному на сайті інтернет-платформи, а також з відповідних доменів будь-якого рівня, укласти з будь-яким Замовником та/або Користувачем на наступних умовах.

РОЗДІЛ 1

«ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ»

1.1. Договір — документ, опублікований на сайті у мережі Інтернет, який регулює відносини між Виконавцем, Користувачами та/або Замовниками в процесі надання інформаційних послуг з вибору програм харчування, та/або особистого каучинга та/або придбання товарів.

1.2. Інтернет ресурс, сайт - веб-сторінка Інтернет-платформи, розміщена на доменному імені: https://fooditation.co/і керована Виконавцем або іншою особою за дорученням Виконавця, включаючи сукупність всієї розміщеної на сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів сайту, товарів тощо.

1.3. Виконавець — уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним інтернет ресурсом і пропонує необмеженому числу Замовників та/або Користувачів надання інформаційних послуг.

1.4. Користувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка має доступ до сайту з доменним іменем: https://fooditation.co/ за допомогою мережі Інтернет.

1.5. Замовник — Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) інформаційних послуг, товарів, розміщених на доменному імені: https://fooditation.co/.

1.6. Інформаційні послуги - надання Виконавцем Замовнику та/або Користувачу доступу до комплексу інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів сайту, надання інформаційних послуг з вибору програм харчування, та/або особистого каучинга та/або придбання товарів, котрі розміщені на доменному імені: https://fooditation.co/.

1.7. Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачиться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

РОЗДІЛ 2

«ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»

2.1. Положення цього правочину за своєю юридичною природою у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. являють собою публічний договір.

2.2. Сторони домовились, що порядок укладання даного Договору врегульований статтею 642 Цивільного кодексу України.

2.3. Викладення тексту цього Договору на веб-сторінці з доменним іменем https://fooditation.co/ є публічною офертою.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником та/або Користувачем пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається підписання та подання Заявки із обов’язковим заповненням всіх її розділів.

2.5. Сторони домовились, що договір укладений Замовником та/або Користувачем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

2.6. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України,

2.7. В порядку, визначеному законодавством, умови даного Договору встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору у цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

2.8. Сторони домовились, що вчинення Замовником та/або Користувачем дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється підписання та подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.9. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника та/або Користувача, а також може бути роздрукований Замовником та/або Користувачем самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця з доменним іменем https://fooditation.co/.

2.10. Акцептуючи даний Договір, Замовник та/або Користувач підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

2.12. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника та/або Користувача.

РОЗДІЛ 3

«ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ»

3.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання за вибором Замовника та/або Користувача надати комплекс інформаційних послуг з вибору програм харчування, та/або особистого каучинга та/або придбання товарів у тому числі які розроблені за спеціальною методикою Виконавця і містить інформацію про основи взаємодії з сучасними обчислювальними та інформаційними технологіями.

3.2. Система надання інформаційних послуг зазначаються Виконавцем на його інтернет-сторінці https://fooditation.co/ у залежності від різновиду обраних послуг, товарів.

3.3. Мета надання послуг: задоволення особистих потреб Замовника та/або Користувача.

3.4. Сторони, за взаємною згодою, можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що передбачено у даному Договорі.

РОЗДІЛ 4

«ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН»

4.1. Права Замовника та/або Користувача:

4.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного рівня надання послуг.

4.1.2. Розірвати даний Договір у односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 1 тиждень.

4.1.3. Самостійно обрати вид послуг, які розміщені на веб-сторінці Виконавця https://fooditation.co/ початку її надання, на умовах даного Договору.

4.1.4. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем.

4.2. Обов’язки Замовника та/або Користувача:

4.2.1. Своєчасно заповнити Заявку, розміщену на веб-сторінці Виконавця: https://fooditation.co/ та сплатити повну вартість послуг, передбачену умовами даного Договору.

4.2.2. Відшкодувати збитки, завдані майну Виконавця, які мали місце з вини Замовника та/або Користувача.

4.2.3. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщені на інтернет-сторінці Виконавця: https://fooditation.co/.

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. Отримати винагороду за послуги та реалізований товар на умовах цього Договору.

4.3.2. Самостійно обирати спосіб надання послуг, реалізації товару, що не може суперечити умовам Договору і чинному законодавству України.

4.3.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

4.3.4. Встановлювати на власний розсуд графік надання послуг, реалізації товарів.

4.3.5. Не надавати послуги, реалізовувати товари, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого факту здійснення Замовником та/або Користувачем оплати повної вартості за цим Договором. Часткова оплата за цим договором не надає права Замовнику та/або Користувачу скористатися наданням послуг або отримання товару за цим Договором, якщо Сторони не домовляться про інше.

4.4. Обов’язки Виконавця:

4.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, реалізації товарів, передбачених цим Договором.

РОЗДІЛ 5

«ЦІНА ДОГОВОРУ»

5.1. Ціна цього Договору дорівнює повній вартості послуг та/або товарів, що надаються Виконавцем Замовнику та/або Користувачу.

5.2. Повна вартість послуг, товару за цим Договором зазначена на веб-сторінці Виконавця: https://fooditation.co/ і залежить від обраного виду послуг та товару.

РОЗДІЛ 6

«ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ»

6.1. Вартість послуг, товарів по даному Договору сплачується Замовником та/або Користувачем, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, який міститься у рахунку на сплату вартості послуг, товарів що надається Виконавцем Замовнику та/або Користувачу.

6.2. Всі витрати пов’язані з перерахунком грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника та/або Користувача.

6.3. Повна оплата вартості послуг, товару за цим Договором має бути здійснена Замовником та/або Користувачем протягом 7 (семи) календарних днів з дня виставлення рахунку. Моментом здійснення оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.4. У разі прострочення сплати повної вартості послуг, Сторони розглядають кожний такий випадок індивідуально.

РОЗДІЛ 7

«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

7.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору з причин, незалежних від Виконавця, третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

7.2. У разі прострочення здійснення повної оплати вартості послуг, товару з будь-яких причин Виконавець має право стягнути з Замовника та/або Користувача пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення оплати від суми заборгованості.

7.3. При наявності спорів за даним Договором, Сторони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів. При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною на розгляд суду, відповідно до правил підсудності та підвідомчості, встановлених чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 8

«ІНШІ УМОВИ»

8.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

8.2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

8.3. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов’язки за Договором третім особам.

8.4. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті https://fooditation.co/.

8.5. Замовник та/або Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та діючого між Замовником та/або Користувачем і Виконавцем Договору.

8.6. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним законодавством України.

8.8. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та/або Користувач, надає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та/або Користувача, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури, дозвілля, соціальної діяльності, у сфері бухгалтерського та податкового обліку, рекламування, анонсування та інших цілях встановлених Виконавцем. Суб’єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.9. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом строку дії Договору.

8.10. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником та/або Користувачем повної оплати вартості послуг товарів, та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.11. Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку на сплату вартості послуг, товару у залежності від місця надання послуг.

А еще у нас есть Инстаграм
Там вас ждут видео-рецепты, новости о здоровье и красоте, healthy советы, подборки и многое другое. Join!
Открыть Instagram